Leertrajecten

Het Novalis College biedt de volgende leertrajecten aan:

 vmbo-t
 havo
 vwo

 De Blauwe Bloem:  integratieklas voor leerlingen met een
ZMKLK-indicatie

Leerlijnen - schoolgids

Toelichting op de leertrajecten voor de brugklasfase

De leerlingen stromen in klas 7 (leerjaar 1) in op basis van vastgestelde aannamecriteria. De leerling wordt geplaatst in een vmbo-t, een vmbo-t/havo of een havo-vwo brugklas. Het aanbod van zowel de vaklessen als ook hoofdonderwijs is op het betreffende niveau. De teamleider middenbouw monitort de tussentijdse voortgang bij elk rapport. Waar nodig communiceert hij/zij hierover met mentoren en/of ouders. Aan de hand van het overgangsprotocol wordt bepaald of een leerling wordt bevorderd op zijn/haar niveau of doorstroomt naar een ander niveau. In klas 8 ontvangt de leerling na het 2e rapport een voorlopige niveaubepaling, waarmee hij/zij de bovenbouw zal vervolgen. Na het 3e rapport volgt de definitieve niveaubepaling. Zowel na het 2e als 3e rapport informeert de teamleider middenbouw de ouders en indien nodig vinden er gesprekken plaats.

fotos

Toelichting op de leertrajecten voor de bovenbouw (vanaf klas 9) vmbo-t-traject • havo-traject • vwo-traject

In klas 9 krijgen de leerlingen profielkeuzelessen om zich voor te bereiden op de keuze voor hun examenpakket en zich goed te oriënteren op een mogelijke vervolgstudie. De leerlingen ontvangen in klas 9 (vmbo-t) of klas 10 (havo en vwo) het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Dit is een document waarin per vak precies omschreven staat welke onderdelen getoetst worden en hoe deze meetellen voor het schoolexamencijfer (SE). In het examenjaar wordt het PTA afgerond. Naast de examengerichte afronding van de vakken blijft er op het Novalis College veel ruimte voor de algemene ontwikkeling via het hoofdonderwijs, de stages, de werkweken en de cultuurreis. Vanaf klas 10 hebben de leerlingen les in hun eigen profiel. Daarnaast volgen de leerlingen hoofdonderwijs als onderdeel van het specifieke vrijeschoolcurriculum. Leerlingen van vmbo-t doen examen in klas 10. De leerlingen stromen daarna uit naar het mbo of zij kunnen doorstromen – via een speciaal voorbereidingsprogramma – naar havo. De leerlingen van havo doen examen in klas 11 en de leerlingen van vwo in klas 12.