Aanname

De eerste stappen

Heb je onze open dag bezocht of heb je op een andere manier met onze school kennisgemaakt en ben je enthousiast over wat je hebt gezien, gehoord en ervaren? Vind je het fijn dat je op onze kleine school echt gezien wordt? Lijkt het je leuk om hoofdonderwijsschriften te maken? Leer jij graag op verschillende manieren met je hoofd, hart en handen? Heb je zin om naast het leren ook regelmatig creatief aan de slag te gaan bij praktisch-kunstzinnige vakken? Dan ben jij klaar voor de volgende stap!

Leerlingaanname

Het Novalis College is een school voor vmbo-t, havo en vwo. Het advies van jouw basisschool is leidend bij de aanmelding op onze school. Zelfstandigheid, werkdiscipline, motivatie, het zelf kunnen aanbrengen van structuur en creativiteit zijn ook belangrijk voor een goede en fijne vrijeschoolloopbaan. Daarnaast zijn door het hoofdonderwijs (waarbij je zelf aantekeningen en samenvattingen moet maken) taalgerelateerde vaardigheden van belang. Als er twijfels zijn over je aanmelding, kijken we met jou, je ouders en je leerkracht of het in jouw belang is om tot plaatsing op het Novalis College over te gaan.

Heb jij of hebben je ouders vragen over het aanmelden, dan kun je de aannamecommissie als volgt bereiken: aanname@novalis.nl

Landelijk is bepaald dat leerlingen in de week vóór 1 april kunnen worden aangemeld. In de praktijk betekent dat dus dat er een aanmeldweek is van 25-31 maart 2024. De basisschool is wettelijk verplicht om een onderwijskundig rapport aan te leveren aan het vervolgonderwijs. Daarin staat o.a. informatie over het schooladvies en de eventuele begeleiding die uw kind heeft gehad en/of nog nodig heeft. De scholen gebruiken hiervoor een systeem waarmee de onderwijskundige rapporten digitaal worden overgedragen naar de school waarvoor u uw kind heeft aangemeld. Na de aanmelding beschikt het VO over het onderwijskundig rapport. U hoeft daarvoor geen toestemming te geven. De basisschool moet u wel informeren welke gegevens aan het vervolgonderwijs worden verstrekt. Eventuele andere documenten zoals een dyslexieverklaring of een onderzoeksverslag kunnen namelijk ook digitaal uitgewisseld worden. Dat heeft ook onze voorkeur in verband met privacy en het zo snel mogelijk kunnen bepalen van de eventuele (extra) ondersteuningsbehoefte van uw kind. Aanmelden voor de Blauwe Bloem verloopt via de MBS Eindhoven.

Centrale loting

Het Novalis College heeft de laatste jaren te maken met een toenemende belangstelling: veel leerlingen uit groep 8 en hoger weten de weg te vinden naar onze school. Het Novalis College is een school die zich onderscheidt door het specifieke onderwijsconcept waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat als individu en sociaal wezen. De vrijeschool werkt vanuit een eigen onderwijskundig-pedagogische visie naar de eindresultaten toe en voldoet eveneens aan de eisen van de onderwijsinspectie. De vrijeschool valt onder het algemeen bijzonder onderwijs.

Het Novalis College wil in de toekomst een school blijven die het eigen karakter en concept goed kan blijven waarborgen. Dat betekent dat we insteken op een geleide groei. We willen elkaar blijven zien en daarom kiezen we heel bewust voor een afbakening van instroom. Dit zal gebeuren door middel van een lotingsprocedure.

Voor het schooljaar 2024-2025 geven alle scholen aan hoe groot het aantal leerlingen in een bepaald type brugklas maximaal mag zijn. De maximum plaatsruimte is door de school bepaald op basis van de mogelijkheden van het gebouw en het onderwijsaanbod van de school. Wanneer meer leerlingen zich aanmelden op een bepaald type brugklas van een school dan dat er plaats is, dan wordt er centraal geloot.

In de centrale aanmeldweek van 25 t/m 31 maart 2024 moeten leerlingen online aangemeld worden vóór maandag 1 april 2024. Dit gebeurt via het digitale systeem LDOS. Via de basisschool van uw kind krijgt u hier uitleg over. 

Leerlingen die zich aanmelden en het Novalis College als eerste keus aangeven, kunnen daarnaast gebruik maken van een persoonlijk aanmeldgesprek op maandag 25, dinsdag 26 of woensdag 27 maart. Vanaf 18 maart 2024 staat er een datumprikker op de website voor het plannen van een aanmeldgesprek bij de school van eerste voorkeur. Het aanmeldgesprek is verplicht voor:

 • Leerlingen die gebruik maken van een voorrangsregel voor de loting bij hun eerste keuze (zoals; afkomstig van een vrijeschool).
 • Leerlingen van het Stedelijk College EOA/Global College die instromen in de brugklas.
 • Leerlingen van een basisschool buiten de regio Eindhoven Kempenland. Deze leerlingen nemen tijdens het aanmeldgesprek een bewijs mee van het advies van de basisschool.

Voor overige leerlingen is dit niet verplicht en heeft het geen invloed op het resultaat van een mogelijke loting. Dat wil dus zeggen dat als u kind geen gebruik kan maken van de voorrangsregeling u gewoon kunt binnenlopen op de momenten dat het Novalis College het persoonlijk aanmelden heeft gepland.

Na de centrale aanmeldweek wordt het aantal aanmeldingen per afdeling (vmbo-t, vmbo-t/havo, havo, havo/vwo, vwo) geteld. Op basis van deze aantallen wordt vastgesteld in welke afdeling/afdelingen er wel/niet geloot moet worden. Aangemelde leerlingen vanuit het vrijeschool-basisonderwijs, worden direct toegelaten tot de reguliere toelatingsprocedure. Ook aangemelde leerlingen die al een (half)broer/(half)zus op het Novalis College hebben, worden direct toegelaten tot de reguliere toelatingsprocedure. Mocht een medewerker in dienst van het Novalis College haar/zijn kind aanmelden, dan wordt het kind ook direct toegelaten tot de reguliere toelatingsprocedure.

De eventuele loting wordt verricht door de notaris op woensdag 3 april 2024. De uitslag van de loting zal op donderdag 4 april 2024 voor 12.00 uur bekend gemaakt worden via het ouderportaal van LDOS. Om te voorkomen dat er plaatsen worden vrijgehouden voor leerlingen die toch voor een andere school kiezen, moeten ouders/verzorgers binnen 24 uur hun keuze bevestigen.

Digitaal aanmelden

Zorg ervoor dat uw kind in de aanmeldweek digitaal bij ons aangemeld is.

Aanmelden kan vanaf maandag 25 maart tot en met zondag 31 maart.

Vanaf 18 maart 2024 staat er een datumprikker op de website voor het plannen van een aanmeldgesprek bij de school van eerste voorkeur. Het aanmeldgesprek is verplicht voor:

 • Leerlingen die gebruik maken van een voorrangsregel voor de loting bij hun eerste keuze (zoals; afkomstig van een vrijeschool).
 • Leerlingen van het Stedelijk College EOA/Global College die instromen in de brugklas.
 • Leerlingen van een basisschool buiten de regio Eindhoven Kempenland. Deze leerlingen nemen tijdens het aanmeldgesprek een bewijs mee van het advies van de basisschool.

Persoonlijk aanmelden

Daarnaast bieden we de mogelijkheid aan alle overige leerlingen om persoonlijk te komen aanmelden op het Novalis College. We vinden het erg waardevol om al een eerste persoonlijke kennismaking met nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers te hebben. Dat wil dus zeggen dat als u kind geen gebruik kan maken van de voorrangsregeling u gewoon kunt binnenlopen op de momenten dat het Novalis College het persoonlijk aanmelden (zie onder) heeft gepland.

 

Persoonlijk aanmelden is mogelijk op de volgende momenten:

Maandag 25 maart 2024 – 19.00-21.00 uur

Dinsdag 26 maart 2024  – 19.00-21.00 uur

Woensdag 27 maart 2024 – 15.00-17.00 uur

Zit jij al op het voortgezet onderwijs, maar zou je graag over willen stappen naar het Novalis College? Dan vind je op deze pagina alle benodigde informatie.

Overstappen van een school voor voortgezet onderwijs naar een andere school voor voorgezet onderwijs kan om verschillende redenen. Zo komt het voor dat leerlingen over willen stappen omdat hun huidige school geen bovenbouw heeft.

Daarnaast kan de huidige school het advies hebben gegeven om op- of af te stromen wat betreft het niveau. Andere redenen kunnen profielkeuze, ondersteuningsbehoefte of de wens van ouders en leerlingen zijn.

Daarnaast is er nog een groep leerlingen die een vmbo-t- of havodiploma behaald heeft, maar op een andere school graag een havo- of vwo-diploma zou willen halen.

Leerlingen met een behaald vmbo-t-diploma kunnen aanmelden voor klas 10 havo en leerlingen met een behaald havodiploma kunnen aanmelden voor klas 11 vwo.

Wij volgen bij de overstap van voortgezet onderwijs naar voortgezet onderwijs de afspraken die zijn gemaakt met het Samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland.

Meer informatie vindt u hier.

Er zijn twee aanmeldperiodes voor leerlingen die nu op een VO-school zitten en volgend schooljaar naar een andere school willen of moeten.

De eerste aanmeldperiode is in de week van 25 tot en met 29 maart 2024

Deze aanmeldperiode is enkel bedoeld voor de leerlingen die afkomstig zijn van de volgende scholen:

 • Antoon Schellens College
 • Stedelijk College Eindhoven, afdeling Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) (instroom klas 8 of hoger)
 • Pleinschool Helder
 • Waldorf Uden 

Digitaal aanmelden

Zorg ervoor dat uw kind in de tweede aanmeldweek digitaal bij ons aangemeld is. Om alle gegevens zo goed en eenvoudig mogelijk te verwerken hebben we een digitaal aanmeldformulier. U verkrijgt dit door een mail te sturen naar: aanname@novalis.nl.

De aanmeldweek loopt van maandag 25 maart tot en met zondag 31 maart. Via het systeem LDOS wisselen de huidige school en het Novalis College de noodzakelijke gegevens uit bij aanname- en plaatsing van uw kind.

Vanaf 18 maart 2024 staat er een datumprikker op de website voor het plannen van een aanmeldgesprek.

 

Persoonlijk aanmelden

Daarnaast bieden we de mogelijkheid om persoonlijk te komen aanmelden op het Novalis College. We vinden het erg waardevol om al een eerste persoonlijke kennismaking met nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers te hebben.

Persoonlijk aanmelden is mogelijk op de volgende momenten:

Maandag              25 maart 2024      19:00 – 21:00 uur

Dinsdag                26  maart 2024      19:00 – 21:00 uur

Woensdag            27 maart 2024     15:00 – 17:00 uur

 

 

De tweede aanmeldperiode is van 20 tot en met 24 mei 2024

Deze aanmelding is voor leerlingen die het advies hebben gekregen om aan te melden op een andere school bijv. in verband met:

 • Op- en afstroom
 • Profielkeuze
 • Ondersteuningsbehoefte
 • Wens van leerling of ouders
 • Behaald vmbo-t- of havodiploma

 Digitaal aanmelden

Zorg ervoor dat uw kind in de tweede aanmeldweek digitaal bij ons aangemeld is. Om alle gegevens zo goed en eenvoudig mogelijk te verwerken hebben we daarvoor een digitaal aanmeldformulier. U verkrijgt dit door een mail te sturen naar: aanname@novalis.nl.

Aanname procedure en criteria tussentijdse aanmeldingen

Tussentijdse aanmeldingen zijn maar beperkt mogelijk en de plaatsingsruimte is afhankelijk van de grootte van de klassen.

Voor informatie rondom de plaatsingsruimte kunt u het beste contact opnemen met de aannamecommissie.

Wanneer het digitale aanmeldingsformulier met de benodigde bijlagen is ontvangen, zal de aannamecommissie de aanmelding in behandeling nemen.

De aannamecommissie neemt contact op met de school van herkomst voor nadere informatie en het delen van het digitale dossier.

Daarnaast nodigt de aannamecommissie u eventueel uit voor een kennismakingsgesprek.

De aannamecommissie beoordeelt de ontvangen gegevens. Hierbij wordt gekeken naar het geheel van cognitieve, sociale, emotionele en fysieke mogelijkheden, alsook de motivatie van de leerling.

Vanuit deze gegevens wordt bekeken of er voldoende perspectief op scholing en ontwikkeling is om vmbo-t, havo of vwo te kunnen volgen.

Eventueel kan besloten worden dat de leerling een paar dagen meeloopt, waarna het definitieve besluit volgt.

Aanname criteria:

De leerling heeft vanuit de school van herkomst een vmbo-t-, (t-)havo- of vwo-advies. Hierin is het advies van de school van herkomst leidend.

De klassengrootte: als de klassen van een bepaald leerjaar een maximum bereikt hebben, kan een leerling om die reden worden afgewezen.

Aangemelde leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte worden aangenomen voor zover het Novalis College kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte.

De school neemt per klas een beperkt aantal leerlingen met extra ondersteuning aan. Van deze leerlingen wordt van de school van herkomst een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) gevraagd.

De school streeft naar homogene leeftijdsgroepen. Bij verdeling van de leerlingen over de klassen wordt gekeken naar een evenwichtige samenstelling.

Bij noodgedwongen keuze (bijv. bij overschrijding van de maximale klassengrootte) worden de volgende voorrangsregels gebruikt:

 • de leerling heeft een broer of zus in een hogere klas
 • de leerling komt van de vrijeschool

Prognose instroom 2024-2025 voor aanmelden voor VO-VO, volgt omstreeks mei. In examenklassen is geen instroom mogelijk.

Belangrijke data

Voortgezet Vrijeschool-
onderwijs