Aanname

Beste ouders van aangemelde leerlingen

In het systeem LDOS ziet u achter de naam van uw kind ‘aangemeld" staan. Dit wil zeggen dat er voor uw kind plaats is op onze school. Volgens het tijdpad van alle scholen in onze regio volgen op 8 mei de formele toelatingsbesluiten. De periode tussen het toewijzen van plaatsen en het toelaten van aangemelde leerlingen wordt gebruikt om daar waar er nog vragen zijn over wat een kind nodig heeft, met ouders, basisschool en leerling in gesprek te gaan. Dit zal maar in enkele gevallen voorkomen en is vaak op vraag van de basisschool en/of ouders. Op 8 mei worden in de hele regio de toelatingsbesluiten verstuurd.

Wil jij je nog aanmelden voor het Novalis College.

Stuur dan een mail naar aanname@novalis.nl

Zit jij al op het voortgezet onderwijs, maar zou je graag over willen stappen naar het Novalis College? Dan vind je op deze pagina alle benodigde informatie.

Overstappen van een school voor voortgezet onderwijs naar een andere school voor voorgezet onderwijs kan om verschillende redenen. Zo komt het voor dat leerlingen over willen stappen omdat hun huidige school geen bovenbouw heeft.

Daarnaast kan de huidige school het advies hebben gegeven om op- of af te stromen wat betreft het niveau. Andere redenen kunnen profielkeuze, ondersteuningsbehoefte of de wens van ouders en leerlingen zijn.

Daarnaast is er nog een groep leerlingen die een vmbo-t- of havodiploma behaald heeft, maar op een andere school graag een havo- of vwo-diploma zou willen halen.

Leerlingen met een behaald vmbo-t-diploma kunnen aanmelden voor klas 10 havo en leerlingen met een behaald havodiploma kunnen aanmelden voor klas 11 vwo.

Wij volgen bij de overstap van voortgezet onderwijs naar voortgezet onderwijs de afspraken die zijn gemaakt met het Samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland.

Meer informatie vindt u hier.

Er zijn twee aanmeldperiodes voor leerlingen die nu op een VO-school zitten en volgend schooljaar naar een andere school willen of moeten.

De eerste aanmeldperiode is in de week van 25 tot en met 29 maart 2024

Deze aanmeldperiode is enkel bedoeld voor de leerlingen die afkomstig zijn van de volgende scholen:

  • Antoon Schellens College
  • Stedelijk College Eindhoven, afdeling Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) (instroom klas 8 of hoger)
  • Pleinschool Helder

Digitaal aanmelden

Zorg ervoor dat uw kind in de tweede aanmeldweek digitaal bij ons aangemeld is. Om alle gegevens zo goed en eenvoudig mogelijk te verwerken hebben we een digitaal aanmeldformulier. U verkrijgt dit door een mail te sturen naar: aanname@novalis.nl.

De aanmeldweek loopt van maandag 25 maart tot en met zondag 31 maart. Via het systeem LDOS wisselen de huidige school en het Novalis College de noodzakelijke gegevens uit bij aanname- en plaatsing van uw kind.

Vanaf 18 maart 2024 staat er een datumprikker op de website voor het plannen van een aanmeldgesprek.

Persoonlijk aanmelden

Daarnaast bieden we de mogelijkheid om persoonlijk te komen aanmelden op het Novalis College. We vinden het erg waardevol om al een eerste persoonlijke kennismaking met nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers te hebben.

Persoonlijk aanmelden is mogelijk op de volgende momenten:

Maandag              25 maart 2024      19:00 – 21:00 uur

Dinsdag                26  maart 2024      19:00 – 21:00 uur

Woensdag            27 maart 2024     15:00 – 17:00 uur

De tweede aanmeldperiode is van 20 tot en met 24 mei 2024

Deze aanmelding is voor leerlingen die het advies hebben gekregen om aan te melden op een andere school bijv. in verband met:

  • Op- en afstroom
  • Profielkeuze
  • Ondersteuningsbehoefte
  • Wens van leerling of ouders
  • Behaald vmbo-t- of havodiploma

 Digitaal aanmelden

Zorg ervoor dat uw kind in de tweede aanmeldweek digitaal bij ons aangemeld is. Om alle gegevens zo goed en eenvoudig mogelijk te verwerken hebben we daarvoor een digitaal aanmeldformulier. U verkrijgt dit door een mail te sturen naar: aanname@novalis.nl.

Aanname procedure en criteria tussentijdse aanmeldingen

Tussentijdse aanmeldingen zijn maar beperkt mogelijk en de plaatsingsruimte is afhankelijk van de grootte van de klassen.

Voor informatie rondom de plaatsingsruimte kunt u het beste contact opnemen met de aannamecommissie.

Wanneer het digitale aanmeldingsformulier met de benodigde bijlagen is ontvangen, zal de aannamecommissie de aanmelding in behandeling nemen.

De aannamecommissie neemt contact op met de school van herkomst voor nadere informatie en het delen van het digitale dossier.

Daarnaast nodigt de aannamecommissie u eventueel uit voor een kennismakingsgesprek.

De aannamecommissie beoordeelt de ontvangen gegevens. Hierbij wordt gekeken naar het geheel van cognitieve, sociale, emotionele en fysieke mogelijkheden, alsook de motivatie van de leerling.

Vanuit deze gegevens wordt bekeken of er voldoende perspectief op scholing en ontwikkeling is om vmbo-t, havo of vwo te kunnen volgen.

Eventueel kan besloten worden dat de leerling een paar dagen meeloopt, waarna het definitieve besluit volgt.

Aanname criteria:

De leerling heeft vanuit de school van herkomst een vmbo-t-, (t-)havo- of vwo-advies. Hierin is het advies van de school van herkomst leidend.

De klassengrootte: als de klassen van een bepaald leerjaar een maximum bereikt hebben, kan een leerling om die reden worden afgewezen.

Aangemelde leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte worden aangenomen voor zover het Novalis College kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte.

De school neemt per klas een beperkt aantal leerlingen met extra ondersteuning aan. Van deze leerlingen wordt van de school van herkomst een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) gevraagd.

De school streeft naar homogene leeftijdsgroepen. Bij verdeling van de leerlingen over de klassen wordt gekeken naar een evenwichtige samenstelling.

Bij noodgedwongen keuze (bijv. bij overschrijding van de maximale klassengrootte) worden de volgende voorrangsregels gebruikt:

  • de leerling heeft een broer of zus in een hogere klas
  • de leerling komt van de vrijeschool

Prognose instroom 2024-2025 voor aanmelden voor VO-VO, volgt omstreeks mei. In examenklassen is geen instroom mogelijk.

Belangrijke data

Voortgezet Vrijeschool-
onderwijs