Organisatie

Wij zijn een vestiging van de Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs. De scholengemeenschap omvat tevens de Stichtse Vrije School en de Tobiasschool in Zeist en het Karel de Grote College in Nijmegen.

Het bestuur van de Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vormt het bevoegd gezag van het Novalis College, de Stichtse Vrije School, de Tobiasschool en het Karel de Grote College en heeft één bestuurder, de heer A. de Geus. Daarboven staat een raad van toezicht van zes personen. Het bestuursbureau is gevestigd op Wilhelminasingel 15, 6524 AJ Nijmegen.

Het eerste aanspreekpunt voor algemene beleidszaken is de schoolleiding. Deze draagt onder voorzitterschap van de rector de verantwoordelijkheid voor het totale reilen en zeilen van de school.

De schoolleiding bestaat naast de rector uit het hoofd bedrijfsbureau. In de dagelijkse zaken en de beleidsvoorbereiding werkt de schoolleiding nauw samen met de teamleiders.

De schoolleiding van de scholengemeenschap (SGVVS) wordt gevormd door het Management Team (MT), dat bestaat uit de rectoren en de bestuurder. Zij komen regelmatig bijeen om gemeenschappelijke ontwikkelingen en beleidszaken te bespreken en op elkaar af te stemmen.

De bestuurder komt regelmatig op elke vestiging om financiële en rechtspositionele aangelegenheden te bespreken.

De drie vestigingen zijn op de meeste werkgebieden autonoom. In de praktijk hebben leerlingen, ouders en medewerkers dan ook uitsluitend te maken met de schoolorganisatie en schoolleiding zoals die per vestiging is ingericht. De rectoren zijn eindverantwoordelijk voor het algemene beleid en de uitvoering daarvan op hun vestiging.

Alle docenten van het Novalis College zijn lid van een team dat wordt aangestuurd door een teamleider. De teams vergaderen met regelmaat over onderwerpen die de specifieke jaarlagen betreffen.

We onderscheiden drie onderwijsteams:

 • Team middenbouw
 • Team vmbo-t
 • Team bovenbouw

Het onderwijsondersteunende personeel valt deels onder de rector en deels onder het hoofd bedrijfsbureau.

De teamleiders werken nauw samen met elkaar en de rector. Zij vormen het middenkader en functioneren als een brug tussen directie en medewerkers. Hieronder treft u een organigram aan van het Novalis College.

De medezeggenschapsraad (MR) in het voortgezet onderwijs is precies wat het woord zegt. Het is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. Het is het orgaan waarin de verschillende belangen binnen de school vertegenwoordigd worden. Iedere school moet een medezeggenschapsraad hebben. Via deze raad kun je invloed uitoefenen op het beleid dat wordt uitgevoerd op school.

dMR

De school kent een overkoepelende medezeggenschapsraad (MR-VO) en per vestiging een deelraad (dMR). In de praktijk worden de meeste beleidszaken in de dMR behandeld. In de dMR zijn personeel, leerlingen en ouders vertegenwoordigd.

Taken

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) staat een aantal algemene taken omschreven van de dMR, waaronder het bevorderen én behouden van een klimaat van openheid en onderling overleg in de school, het waken voor discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling. De dMR denkt niet alleen mee over schoolzaken maar beslist ook mee. Hierdoor levert dit orgaan een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.

Rechten

De dMR heeft de volgende rechten:

 • Informatierecht: Het schoolbestuur is verplicht de dMR tijdig alle informatie te verstrekken die nodig is voor een goed functioneren van de raad.
 • Adviesrecht: Het schoolbestuur moet alle voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de dMR.
 • Instemmingsrecht: Met bepaalde besluiten van het schoolbestuur moet de dMR instemmen, bijvoorbeeld bij de samenstelling of wijziging van de formatie van de school, of bij beleidsveranderingen.

De dMR-vergaderingen zijn in principe openbaar. U heeft als belanghebbende het recht om (delen van) een vergadering van de dMR bij te wonen. Wanneer u dit wilt, moet u zich vooraf aanmelden via dmr@novalis.nl.

Samenstelling dMR

De leden van de dMR worden, bij voldoende kandidaten, gekozen via open verkiezingen en bestaat uit:

 • 4 personeelsleden
 • 2 leerlingen
 • 2 ouders/verzorgers

Een lid van de schoolleiding neemt namens het bevoegd gezag op uitnodiging (zonder stemrecht) deel aan de vergaderingen.

Oudergeleding:
 • Sas Sanders
 • Mark Lukkassen
Personeelsgeleding:
 • Kelly Kusters (voorzitter)
 • Ricielle Smits
 • Tijn van Well
 • Fay van Stiphout
Leerlingengeleding:
 • Ive Snijders
 • Jib Slobbe

De ouderraad kan worden omschreven als een verdiepingsgroep van waaruit een constructieve, steunende bijdrage geleverd kan worden aan de school. De ouderraad vervult een schakelfunctie tussen ouders en school en beoogt daarmee de betrokkenheid en communicatie tussen ouders en school te bevorderen.

Activiteiten
 • ondersteunende functie naar de dMR
 • bespreken van onderwerpen die een ouderbelang in zich dragen, zoals: ouderbijdrage, kosten werkweek, communicatie school – ouder, sociaal fonds, etc.
 • bespreken van onderwerpen die een kindbelang in zich dragen 
 • organiseren van thema-avond(en) voor ouders, meestal een lezing en altijd in samenwerking met de leiding van het Novalis

De ouderraad presenteert zich aan het begin van het schooljaar tijdens de jaaropening en is een aanspreekpunt voor de ouders op de open dag.

Werkwijze
 • De ouderraad komt vijf maal per jaar bijeen samen met een afgevaardigde van de schoolleiding.
 • Er zijn een aantal vaste agendapunten en leden kunnen agendapunten naar voren brengen.
 • De voorzitter maakt de agenda in afstemming met de schoolleiding.
 • Het streven is om per klas één ouder als afgevaardigde deel te laten nemen aan de ouderraad.
E-mail

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: ouderraad@novalis.nl

Wekelijks komt het lerarencollege bijeen in de pedagogische vergadering. De pedagogische vergadering vormt het kloppende hart van de school. Hier vinden klassen- en leerlingenbesprekingen plaats en wisselen we informatie uit over pedagogische, organisatorische en beleidsmatige onderwerpen. Daarnaast vindt een gezamenlijke studie plaats ter inhoudelijke verdieping. De pedagogische vergaderingen vinden gedeeltelijk plenair en gedeeltelijk in teams plaats.

De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen in het contact met de leerkrachten en schoolleiding over organisatorische en inhoudelijke zaken. Ze bespreken ook actuele zaken binnen de school. Het streven is dat ieder leerjaar door minstens een leerling vertegenwoordigd is. De leerlingenraad vergadert zo’n acht keer per jaar, waarna overleg met de schoolleiding plaatsvindt. Leerlingenraad@novalis.nl

De leerlingencoördinator is onderdeel van het ondersteuningsteam en is verantwoordelijk voor de dagelijkse afhandeling en verwerking van leerlingzaken en verzuimadministratie.

Ze onderhoudt contacten met de leerplichtambtenaar en ondersteunt bij ongewenst gedrag en lesverwijderingen.

Onderstaand treft u enkele jaarverslagen aan. Deze verslagen geven een beschrijving van alle scholen die onder ons bestuur vallen. Het geeft een beeld van hoe onze organisatie er op verschillende lagen voor staat.

Inspectie

Hieronder treft u de meest recente versie van het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen SGVVS door Inspectie van het Onderwijs.

De vertrouwenspersonen fungeren als aanspreekpunt bij klachten en gaan na of een oplossing door bemiddeling kan worden bereikt dan wel of er aanleiding is tot het indienen van een formele klacht. Taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon zijn nader beschreven in de klachtenregeling. De vertrouwenspersonen voor leerlingen zijn de heer S. Bles en mevrouw L. Segers. E-mail: vertrouwenspersoon@novalis.nl De externe vertrouwenspersoon voor medewerkers en ouders is: Marieke Krans Bereikbaar via e-mail: mjkrans@kpnmail.nl Tel: 06-51375563

Wie is wie?

Hieronder treft u een organigram aan van het Novalis College.


Mevr. A. Tramontina

Rector


Dhr. S. Rutten

Teamleider bovenbouw


Mevr. S. Janson

Hoofd bedrijfsbureau en teamleider vmbo-t


Dhr. A. Diallo

Teamleider middenbouw