X
GO

Ouderraad

Doel

De ouderraad kan worden omschreven als een verdiepingsgroep waar meningsvorming op schoolniveau kan plaatsvinden teneinde een constructieve, steunende bijdrage te leveren aan de school. De ouderraad vervult een schakelfunctie tussen ouders en school en beoogt daarmee de betrokkenheid en communicatie tussen ouders en school te bevorderen.

Activiteiten

  • ondersteunende functie naar de deel Medezeggenschapsraad,
  • bespreken van onderwerpen die een ouderbelang in zich dragen, zoals: ouderbijdrage, kosten werkweek, communicatie school – ouder, sociaal fonds, etc.
  • bespreken van onderwerpen die een kindbelang in zich dragen op vraag van dMR of beleidsvergadering; niet zijnde pedagogische onderwerpen,
  • De ouderraad organiseert jaarlijks een thema-avond voor ouders, meestal een lezing en altijd in samenwerking met de leiding van het Novalis.
  • De ouderraad presenteert zich aan het begin van het schooljaar tijdens de jaaropening
  • De ouderraad is een aanspreekpunt voor de ouders op de open dag.

Werkwijze

  • De ouderraad komt vijf maal per jaar bijeen samen met een afgevaardigde van de schoolleiding
  • Er zijn een aantal vaste agendapunten en leden kunnen agendapunten naar voren brengen.
  • De voorzitter maakt de agenda in afstemming met de schoolleiding.
  • Het streven is om per klas één ouder als afgevaardigde deel te laten nemen aan de ouderraad.

E-mail

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen aan: ouderraad@novalis.nl