X
GO

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad in het voortgezet onderwijs is precies wat het woord zegt. Het is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. Het is het orgaan waarin de verschillende belangen binnen de school vertegenwoordigd worden. Iedere school moet een medezeggenschapsraad hebben. Via deze raad kun je als lid en geleding invloed uitoefenen op het beleid dat wordt uitgevoerd op school.

dMR

Op het Novalis College is er sprake van een deelmedezeggenschapsraad (dMR). Dit komt doordat onze school samen met de Stichtse Vrije School (SVS) te Zeist en het Karel de Grote College (KGC) te Nijmegen onder één bevoegd gezag valt. De overkoepelende MR waaronder alle drie de scholen vallen heet de gMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad).

De dMR bestaat uit drie geledingen: een leerlinggeleding, een personeelgeleding en een oudergeleding. Iedere geleding heeft drie afgevaardigden.

De voorzitter wordt gekozen vanuit de oudergeleding en fungeert als linking-pin naar de Ouderraad.

De dMr vergadert tenminste tien maal per jaar. De vergaderdata staan vermeld in de jaarplanning. De agenda en de notulen van de vergaderingen zijn opvraagbaar via (dmr@novalis.nl).

Taken

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) staat een aantal algemene taken omschreven van de dMR, waaronder het bevorderen én behouden van een klimaat van openheid en onderling overleg in de school, het waken voor discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling. De dMR denkt niet alleen mee over schoolzaken maar beslist ook mee. Hierdoor levert dit orgaan een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.

Rechten

De dMR heeft de volgende rechten:

 • Informatierecht:
  Het schoolbestuur is verplicht de dMR tijdig alle informatie te verstrekken die nodig is voor een goed functioneren van de raad.
 • Adviesrecht:
  Het schoolbestuur moet alle voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de dMR.
 • Instemmingsrecht:
  Met bepaalde besluiten van het schoolbestuur moet de dMR instemmen, bijvoorbeeld bij de samenstelling of wijziging van de formatie van de school, of bij beleidsveranderingen.

De dMR-vergaderingen zijn in principe openbaar. U heeft als belanghebbende dus recht om een vergadering van de dMR bij te wonen. Wanneer u dit wilt, moet u zich daarvoor eerst aanmelden bij de voorzitter van de ouder dMR: Millicent Scipio Blume (odmr@novalis.nl).

Samenstelling dMR

Oudergeleding:

 • Sas Sanders
 • Mark Lukkassen

Personeelsgeleding:

 • Ricielle Smits (voorzitter)
 • Arianne Tramontina
 • Joyce van Gils
 • Juul Slits

Leerlingengeleding:

 • Roos van Workum
 • Tijl Hensgens

Vragen en/of opmerkingen aan de Medezeggenschapsraad of wanneer u een beleidsmatig punt aan de orde zou willen stellen, kunnen per e-mail gesteld worden: dmr@novalis.nl.