X
GO

Pedagogische visie

“Opvoeden is geen vat vullen maar een vlam ontsteken”

Rudolf Steiner

De kern van onze onderwijsvisie staat hierboven verwoord. Vanuit deze gedachte stappen wij elke dag onze school binnen om de leerlingen te ontmoeten, te motiveren en te stimuleren tot ontwikkeling. De pedagogische uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs vormen het fundament waarop we bouwen aan onderwijs dat niet alleen vandaag maar ook in de toekomst verrijkend en vernieuwend is. Wij streven naar een evenwichtige ontwikkeling van de wil, het gevoel en het denken. Zo krijgen cognitieve, kunstzinnige en sociale vorming gelijkwaardig aandacht. De ontwikkelingsmogelijkheden op een bepaalde leeftijd en de individuele mogelijkheden van de leerling staan centraal. We spreken daarom van ontwikkelingsstof. Leeftijd- en ontwikkelingsfase, ofwel de jaarkarakteristieken, vormen de basis voor de opbouw van het leerplan.

In de kleuterperiode spreken we vooral het gebied van de wil aan. In de onderbouw (basisonderwijs) ligt de nadruk op de ontwikkeling via het gevoelsleven. In de bovenbouw (middelbaar onderwijs) staat de ontwikkeling via het denken en het oordelen centraal. De gehele opvoeding is er onder andere op gericht om jonge mensen hun mogelijkheden en idealen te laten ontdekken, zodat zij een goede keuze kunnen maken voor hun levens- en beroepsinvulling. Idealen en interesses kunnen jonge mensen alleen ontdekken wanneer zij in contact komen met veel verschillende vakken en disciplines. Voor het leerplan van het voortgezet vrijeschoolonderwijs betekent dit dat leerlingen kennis maken met zoveel mogelijk aspecten van de maatschappij en de cultuur. Om die reden volgen de leerlingen een veelheid aan vakken. Vakken als handvaardigheid, tekenen, muziek, drama, euritmie, smeden, koken en koor dragen daartoe bij.

Bekijk hier ons filmpje over vrije school onderwijs op het Novalis.