X
GO

Ondersteuning & zorg

Sinds 2014/2015 is de Wet Passend Onderwijs ingevoerd. Het Novalis College heeft hier uiteraard ook mee te maken. Gekozen is voor een andere inrichting van de ondersteuningsstructuur, waarbij ondersteuningcoördinatoren gekoppeld zijn aan teams (middenbouw, bovenbouw en vmbo-T). Bij de ondersteuning van leerlingen hebben mentoren en leraren een grotere rol dan voorheen.

In het schooljaar 2016/2017 is het doel om de veranderingen van de afgelopen jaren te verankeren in de schoolstructuur. Om zo vanuit een duidelijke organisatie te werk te kunnen gaan.

Binnen de school is een aanbod van basisondersteuning en extra ondersteuning aanwezig: Van ondersteuningscoördinatoren met specifieke kwaliteiten tot inzet van schoolmaatschappelijk werk en dyslexie coaching waarbij wij een beroep kunnen doen op de voorzieningen van het samenwerkingsverband.

 

Dyslexie- & dyscalculiebeleid

Binnen het Novalis College wordt veel aandacht besteed aan het begeleiden van leerlingen met een leerprobleem. In dit beleidsplan wordt kort ingegaan op de visie ten aanzien van deze problematiek, zowel wat betreft dyslexie als dyscalculie. Vervolgens wordt beschreven hoe de leerlingen hierbij begeleid worden, wie het aanspreekpunt is ten aanzien van bepaalde taken en welke faciliteiten aangeboden worden aan de leerlingen met een leerprobleem. Als laatste worden enkele begrippen uitgelegd.

Dit beleid is een groeidocument, met name met betrekking tot het verder implementeren van de vrije school pedagogiek.

 

 

Studiebegeleiding

Het Novalis college werkt samen met Spectrum Brabant, een professioneel huiswerkinstituut met diverse locaties in Brabant. Spectrum Brabant biedt dagelijks 3 vormen van studiebegeleiding aan in vaste lokalen binnen school.

Spectrum Brabant is een social enterprise en werkt met tarieven naar draagkracht.Indien u denkt dat uw zoon of dochter hier baat bij zal hebben, kunt u zich aanmelden bij Spectrum Brabant voor een vast aantal middagen per week. In een intakegesprek met ouders wordt als eerste de hulpvraag geformuleerd. Tijdens de observatieperiode die hierop volgt, wordt op basis van de hulpvraag, de observaties en de input van de leerling een persoonlijk plan van aanpak opgesteld door de begeleider.

Het primaire doel van de begeleiding is dat uw zoon of dochter vaardigheden leert om het huiswerk zelfstandig aan te pakken. Hierbij ligt de eerste focus vaak op de planvaardigheden. Spectrum Brabant heeft oog voor iedere individuele leerling, met ieder zijn/haar sterke kanten, maar ook zijn/haar eigen ontwikkelpunten. Hierom bieden zij begeleiding op maat, waarbij met kleine, veilige stapjes de grotere doelen bereikt worden.

Meer informatie, voorwaarden en mogelijkheid tot aanmelden vindt u op de website van Spectrum Brabant.