X
GO

Voortgang onderwijs in verband met het coronavirus

Geplaatst op:

Update 16 maart

Betreft : informatie in verband met sluiting

Beste leerling, geachte ouder(s), verzorger(s),

Gisteren hebben wij jullie geïnformeerd dat onze school voorlopig tot 6 april gesloten is. Dat betekent dat alle periodes en vaklessen vervallen. Vandaag heeft overleg plaatsgevonden met een project/crisisteam om te bekijken hoe het onderwijs zo goed mogelijk gefaciliteerd kan worden. We willen uiteraard het onderwijsproces zo goed mogelijk laten doorgaan en we hebben daarbij de hulp van ouders en de inzet van de leerlingen hard nodig.

We informeren u in elk geval op deze wijze over een aantal belangrijke zaken:

- Voor leerlingen, waarvan één of beide ouders een ‘vitaal’ beroep uitoefenen (conform lijst overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen), bestaat de mogelijkheid tot opvang in het Novalis College tussen 8.30-15.10 uur.
Er is een medewerker aanwezig. De leerlingen worden separaat in klassen gezet, waar zij aan huiswerk en opdrachten zelfstandig werken. Ouders hebben vanmiddag een mail via Magister ontvangen; tot maandagavond 16 maart, 24.00 uur kunnen ouders doorgeven of zij gebruik willen maken van de opvang. Mogelijkerwijs zullen we vanaf volgende week een opvang met een andere school inzetten. Daarover ontvangt u dan bericht.

- Naar aanleiding van de vraag van leerlingen om boeken uit de kluisjes te halen: We bieden de gelegenheid hiertoe op dinsdag 17 maart tussen 13.00 -17.00 uur volgens onderstaand tijdsschema.

13.00-13.30 uur achternaam beginnend met A /B/C
13.30-14.00 uur D + E +F
14.00-14.30 uur G + H + I + J
14.30-15.00 uur K + L + M
15.00-15.30 uur N + O+ P
15.30-16.00 uur Q + R + S + T
16.00-16.30 uur U + V + W
16.30-17.00 uur X + Y + Z

- Momenteel werken wij aan een digitaal platform (Magister Teams) om het onderwijs te faciliteren. De examenklassen hebben hierin voorrang, daarna volgen alle andere klassen. We verwachten woensdag aanstaande hierin de eerste stappen gemaakt te hebben. Daarover informeren wij u morgen verder.

We verwachten dat enkele leerlingen niet meer beschikken over een werkend wachtwoord. Ze kunnen via Magister alvast een nieuw wachtwoord aanvragen. Indien hierbij problemen ontstaan, s.v.p. een mail sturen naar helpdesk@novalis.nl onder vermelding van “ vraag om nieuw wachtwoord”.

Daarnaast zal er veelvuldig gebruik gemaakt worden van de e-mailadressen in Magister. Wij vragen jullie allen het ingevoerde e-mailadres te controleren en eventueel aan te passen.

Zowel ouders als leerlingen hebben inzage in deze gegevens middels een inlogcode die ze aan het begin van hun schoolloopbaan ontvangen hebben. Ouders en leerlingen kunnen in Magister onder “mijn instellingen” zelf hun e-mail aanpassen.

Het onderwijs wordt voorlopig als volgt ingericht : leerlingen werken individueel verder aan de hand van de studiewijzer/huiswerk-opdrachten (voor een groot aantal klassen staan deze al in Magister). Aan de leraren is gevraagd alle studiewijzers en huiswerk opdrachten te controleren en indien nodig bij te werken. Alle geoptimaliseerde studiewijzers en huiswerkopdrachten staan woensdag 18 maart 8.00 uur in Magister, waardoor de leerlingen verder kunnen werken.

Zodra het digitaal platform beschikbaar is, ontstaan er mogelijkheden waarin leerlingen in een digitale omgeving met de leraar in contact kunnen komen. Tot die tijd kunnen leerlingen via de mail eventuele vragen stellen aan de vakleraar.

- Alle toetsen, herkansingen, schriftelijke overhoringen etc. gaan in de periode 16 maart tot 6 april niet door. Toetsen die na 6 april staan gepland, blijven vooralsnog ingeroosterd staan. Mogelijkerwijs wordt wel gevraagd om opdrachten in te leveren. Dit geldt voor alle klassen.

Ook voor examenleerlingen worden geen toetsen afgenomen in het kader van het schoolexamen. Omdat de situatie nog volop in ontwikkeling is, is door het ministerie besloten dat tot nader order scholen ook geen schoolexamens mogen afnemen. Er zal zo snel mogelijk worden gecommuniceerd of en onder welke voorwaarden schoolexamens wel door kunnen gaan.

Voor de examenleerlingen moeten wij afwachten welke beslissing de minister van Onderwijs zal nemen in het kader van de examinering. Nu raden wij de leerlingen van de examenklassen aan om vooral de stof te blijven herhalen en op de studiewijzer te kijken naar extra oefenmateriaal of aanwijzingen van de leraar. Als je vragen hebt over de lesstof of anderszins, mail dan je eigen vakdocent.

Wij beseffen dat deze situatie voor iedereen veel vragen oplevert. We zullen trachten dagelijks een update te maken met veelgestelde vragen. Deze worden in ieder geval via de website gecommuniceerd onder het kopje “veelgestelde vragen, FAQ’s”. Wij sturen no. 1 nu mee met deze mail. Mochten er nog vragen zjin, verzoeken wij u deze via helpdesk@novalis.nl te stellen onder vermelding van “vraag”. Tevens verzoeken wij u om uw Magister-mail regelmatig te controleren.

Tenslotte wijzen wij er nogmaals op hoe belangrijk het is dat leerlingen aan het werk blijven met opdrachten, oefeningen en ander huiswerk. Ook is het belangrijk dat u als ouders/verzorgers helpt bij het volgen van het programma. We vertrouwen erop dat u uw zoon of dochter blijft stimuleren om zich in te zetten voor school.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan brengen wij jullie hierover uiteraard op de hoogte.
Met vriendelijke groet,

Marijke Vermeer,
Rector.

Download hier het FAQs bestand (vragen en antwoorden over het corona-virus en de aanpak van het Novalis College) van 16 maart 2020 in PDF formaat.

 

Update 15 maart

Naar aanleiding van de diverse ontwikkelingen, zowel binnen de school als landelijk, delen wij leerlingen en ouders mede, dat met ingang van morgen alle geplande schoolactiviteiten tot 6 april a.s. worden afgelast.
In de persconferentie vanmiddag, van onder meer de minister van onderwijs, Arie Slob, is dit als algemeen geldende maatregel afgekondigd. Wel is daarbij aangegeven, dat de scholen de leerlingen die in dit schooljaar eindexamen gaan doen ook in deze periode optimaal zullen begeleiden in het voorbereidingstraject.
In de komende week zal de regering hiervoor de kaders en uitgangspunten geven. Wij zullen de betreffende leerlingen over onze uitwerking daarvan binnenkort nader berichten.

Daarnaast zullen we de leerlingen opvangen die vanwege de specifieke werkzaamheden van hun ouders niet thuis opgevangen kunnen worden. Dit betreft kinderen van ouders die werken in de voor deze crisissituatie “cruciale” beroepen. Zie hiervoor de lijst op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen.
De inrichting en organisatie van de opvang is nog niet geheel gereed, wij verzoeken de mensen die het betreft, als het enigszins mogelijk is, er morgen nog geen gebruik van te maken. Morgenmiddag volgt van ons nadere informatie hierover.

In de komende dagen onderzoeken wij de mogelijkheden om de leerlingen op een verantwoorde wijze thuis aan schoolzaken te laten werken. Daarvoor hebben wij ondersteuning van de ICT-afdeling van onze scholengemeenschap en diverse externe partijen.

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Mw. Vermeer,
Rector.

| Terug

Archief