X
GO

Voortgang onderwijs in verband met het coronavirus

Geplaatst op:

Update 15 mei inzake vorderingen richting heropening van het schoolgebouw

Download de volledige update van 15 mei hier.

Beste leerling(en), ouder(s), verzorger(s),

Met deze brief gaan we in op de situatie die ontstaat in de maand juni, de maand waarin de scholen (gefaseerd) heropenen. Het heropenen heeft veel voeten in aarde. Er zijn nog veel zaken onbekend of onvoldoende duidelijk. Het kabinet besluit uiterlijk 20 mei of opening van de scholen – met inachtneming van specifieke maatregelen – veilig kan geschieden. We kunnen daarom nog niet alle informatie tot het einde van dit schooljaar geven. Daarom zullen we vanaf deze week concrete informatie toezenden per specifieke periode of per bepaald onderdeel/leerjaar.

Na de sluiting van het schoolgebouw op 16 maart hebben wij het onderwijs op andere wijze ingericht: door middel van MSTeams hebben leerlingen onderwijs op afstand gekregen. Daarnaast hebben de examenleerlingen de schoolexamens, inhaaltoetsen en herkansingen kunnen afronden.

Uitgaande van een positief besluit van de overheid uiterlijk 20 mei gaan...

 

Update 25 april naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen m.b.t. de coronacrisis.

Download de volledige update van 25 april hier.

Beste leerlingen, ouder(s), verzorger(s),

Inmiddels zijn we aanbeland bij de meivakantie. Een vakantie waar we allemaal een ander idee bij hebben gehad. Door de Corona-crisis zijn we echter in een totaal nieuwe realiteit gekomen. Leerlingen en leraren zien elkaar veelal enkel door middel van beeldschermen of hebben contact via de telefoon...

 

Update 29 maart 2020

Beste leerlingen, ouder(s), verzorger(s),

We staan aan het einde van de tweede week waarin we thuis moeten blijven. Blikken we terug op die twee weken, dan kunnen we concluderen dat iedereen hard werkt om de nieuwe situatie te begrijpen en er vorm aan te geven. Een tijd waarin we onze gewoonten overboord moeten gooien en in heel korte tijd moeten wennen aan nieuwe gewoonten. En mogelijkerwijs ook geconfronteerd worden met ziekte van dierbaren in onze omgeving of mensen die we niet meer kunnen bezoeken.

We willen op deze wijze dan ook onze waardering en respect uitspreken voor iedereen.

Voor onze leerlingen die nu een grote mate van zelfstandigheid moeten tonen, zonder de hulp in de klas van een leraar, zonder de aanwezigheid van de klas- en schoolgenoten. Niet samen naar school fietsen of tijdens de pauzes even elkaar opzoeken, maar zelf aan het schoolwerk gaan in een digitale leeromgeving of vanuit het opgegeven huiswerk: het is niet eenvoudig.

Voor onze ouders. Het is niet gemakkelijk om van het ene op het andere moment in een bijzondere, totaal andere situatie te komen zitten: mogelijk vanuit thuis werken met meerdere mensen om je heen, een stukje de rol van leraar op je nemen, zorg voor dierbaren. Het zijn grote uitdagingen waarmee we te maken hebben.

Ook is er waardering voor de medewerkers van het Novalis die zich inzetten om onderwijs op afstand vorm te geven: het aanleren van een nieuwe manier van werken, in een periode waarin ook iedere dag wijzigingen vanuit de overheid worden afgekondigd. Ons personeel probeert het contact te onderhouden met ouders, leerlingen en met elkaar. We moeten constateren dat niet alles meteen kan. Het onderwijs op afstand kan nooit het werkelijke onderwijs vervangen, maar wij proberen zo goed mogelijk de leerlingen te begeleiden. En het onderwijsondersteunend personeel houdt de school open wanneer dat nodig is en borgt de administratieve ondersteuning op alle fronten.

We beseffen allemaal dat we nog een onzekere weg te gaan hebben. Het moment dat we weer terug naar school kunnen en elkaar de hand mogen schudden is nog onbekend. Met spanning kijken we uit naar komende dinsdag, wanneer de overheid meer bekend maakt over de openstelling van de scholen. Pas daarna kijken we verder naar de inrichting van de schoolexamens, de mogelijke wijziging van het rooster en zo meer.

Tenslotte willen wij jullie bedanken voor de bemoedigende woorden die we krijgen. Dat helpt ons!

Met hartelijke groet,

Marijke Vermeer, rector

 

1. Openstelling school en lesrooster We hebben nu gedurende twee weken met een andere werkwijze het onderwijs getracht te faciliteren. We zien hele mooie dingen, we zien dat leerlingen huiswerk maken én we merken dat we allemaal enorm moeten wennen aan de nieuwe situatie. Leerlingen en leraren geven aan dat het rooster en de digitale lesvormen een behoorlijke werkdruk opleveren. Daarom kijken we zeker naar de mogelijkheden van een ander rooster. De overheid zal echter pas dinsdag a.s. een besluit nemen inzake openstelling van de scholen. We hebben daarom besloten dat we in de komende week nog doorwerken in het huidige lesrooster. Dat betekent dat leraren en leerlingen ook nog wat meer tijd hebben om te werken met MS Teams en/of andere vormen van onderwijs.

2. Wachtwoord en e-mailadres We constateren dat niet alle ouders en leerlingen beschikken over een werkend wachtwoord. Ouders kunnen via a.brandt@novalis.nl een nieuw wachtwoord aanvragen. Leerlingen waarbij problemen ontstaan, s.v.p. met spoed een mail sturen naar helpdesk@novalis.nl onder vermelding van ‘’vraag om een nieuw wachtwoord’’. Daarnaast wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de e-mail adressen in Magister. Wij vragen jullie (ouders + leerlingen) allen het ingevoerde e-mailadres te controleren en eventueel zelf aan te passen in Magister

Uitbreiding van de school De uitbreiding van de school krijgt verder vorm. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Vanaf maandag is op de site informatie te vinden en zijn er sfeerbeelden. De planning is erop gericht om rond de zomer 2020 de eerste steen te leggen, zodat oplevering van het bijgebouw in de zomer 2021 kan plaatsvinden.

Informatie voor leerlingen van examenklassen Er is enige informatie van het Ministerie OCW over de afronding van de schoolexamens. Onder www.examenblad.nl is een servicedocument te vinden waar uitleg wordt gegeven op een aantal vragen. Over de slaag-/zakregeling en vaststelling van diploma’s, herkansingenregeling na afronding schoolexamens én de beroepsmogelijkheid worden einde van deze week definitieve berichten verwacht. Vanuit de school wordt correspondentie inzake inhaal-PTA’s, klassikale PTA’s etc. afzonderlijk naar leerlingen van de examenklassen (en hun ouders) gestuurd. Indien er vragen zijn, stuur deze dan naar examen@novalis.nl.

Informatie voor leerlingen van niet-examenklassen Uiteraard vragen leerlingen zich af hoe in deze periode toetsen en herkansingen worden ingepland. Op deze vraag moeten wij het antwoord nog even schuldig blijven. Na de berichten over de openstelling van de school a.s. dinsdag, kunnen wij verder kijken in de planning hiervan. Wij komen daar dan zo snel mogelijk op terug.
Bijlage : Corona FAQ II.

 

Update 16 maart

Betreft : informatie in verband met sluiting

Beste leerling, geachte ouder(s), verzorger(s),

Gisteren hebben wij jullie geïnformeerd dat onze school voorlopig tot 6 april gesloten is. Dat betekent dat alle periodes en vaklessen vervallen. Vandaag heeft overleg plaatsgevonden met een project/crisisteam om te bekijken hoe het onderwijs zo goed mogelijk gefaciliteerd kan worden. We willen uiteraard het onderwijsproces zo goed mogelijk laten doorgaan en we hebben daarbij de hulp van ouders en de inzet van de leerlingen hard nodig.

We informeren u in elk geval op deze wijze over een aantal belangrijke zaken:

- Voor leerlingen, waarvan één of beide ouders een ‘vitaal’ beroep uitoefenen (conform lijst overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen), bestaat de mogelijkheid tot opvang in het Novalis College tussen 8.30-15.10 uur.
Er is een medewerker aanwezig. De leerlingen worden separaat in klassen gezet, waar zij aan huiswerk en opdrachten zelfstandig werken. Ouders hebben vanmiddag een mail via Magister ontvangen; tot maandagavond 16 maart, 24.00 uur kunnen ouders doorgeven of zij gebruik willen maken van de opvang. Mogelijkerwijs zullen we vanaf volgende week een opvang met een andere school inzetten. Daarover ontvangt u dan bericht.

- Naar aanleiding van de vraag van leerlingen om boeken uit de kluisjes te halen: We bieden de gelegenheid hiertoe op dinsdag 17 maart tussen 13.00 -17.00 uur volgens onderstaand tijdsschema.

13.00-13.30 uur achternaam beginnend met A /B/C
13.30-14.00 uur D + E +F
14.00-14.30 uur G + H + I + J
14.30-15.00 uur K + L + M
15.00-15.30 uur N + O+ P
15.30-16.00 uur Q + R + S + T
16.00-16.30 uur U + V + W
16.30-17.00 uur X + Y + Z

- Momenteel werken wij aan een digitaal platform (Magister Teams) om het onderwijs te faciliteren. De examenklassen hebben hierin voorrang, daarna volgen alle andere klassen. We verwachten woensdag aanstaande hierin de eerste stappen gemaakt te hebben. Daarover informeren wij u morgen verder.

We verwachten dat enkele leerlingen niet meer beschikken over een werkend wachtwoord. Ze kunnen via Magister alvast een nieuw wachtwoord aanvragen. Indien hierbij problemen ontstaan, s.v.p. een mail sturen naar helpdesk@novalis.nl onder vermelding van “ vraag om nieuw wachtwoord”.

Daarnaast zal er veelvuldig gebruik gemaakt worden van de e-mailadressen in Magister. Wij vragen jullie allen het ingevoerde e-mailadres te controleren en eventueel aan te passen.

Zowel ouders als leerlingen hebben inzage in deze gegevens middels een inlogcode die ze aan het begin van hun schoolloopbaan ontvangen hebben. Ouders en leerlingen kunnen in Magister onder “mijn instellingen” zelf hun e-mail aanpassen.

Het onderwijs wordt voorlopig als volgt ingericht : leerlingen werken individueel verder aan de hand van de studiewijzer/huiswerk-opdrachten (voor een groot aantal klassen staan deze al in Magister). Aan de leraren is gevraagd alle studiewijzers en huiswerk opdrachten te controleren en indien nodig bij te werken. Alle geoptimaliseerde studiewijzers en huiswerkopdrachten staan woensdag 18 maart 8.00 uur in Magister, waardoor de leerlingen verder kunnen werken.

Zodra het digitaal platform beschikbaar is, ontstaan er mogelijkheden waarin leerlingen in een digitale omgeving met de leraar in contact kunnen komen. Tot die tijd kunnen leerlingen via de mail eventuele vragen stellen aan de vakleraar.

- Alle toetsen, herkansingen, schriftelijke overhoringen etc. gaan in de periode 16 maart tot 6 april niet door. Toetsen die na 6 april staan gepland, blijven vooralsnog ingeroosterd staan. Mogelijkerwijs wordt wel gevraagd om opdrachten in te leveren. Dit geldt voor alle klassen.

Ook voor examenleerlingen worden geen toetsen afgenomen in het kader van het schoolexamen. Omdat de situatie nog volop in ontwikkeling is, is door het ministerie besloten dat tot nader order scholen ook geen schoolexamens mogen afnemen. Er zal zo snel mogelijk worden gecommuniceerd of en onder welke voorwaarden schoolexamens wel door kunnen gaan.

Voor de examenleerlingen moeten wij afwachten welke beslissing de minister van Onderwijs zal nemen in het kader van de examinering. Nu raden wij de leerlingen van de examenklassen aan om vooral de stof te blijven herhalen en op de studiewijzer te kijken naar extra oefenmateriaal of aanwijzingen van de leraar. Als je vragen hebt over de lesstof of anderszins, mail dan je eigen vakdocent.

Wij beseffen dat deze situatie voor iedereen veel vragen oplevert. We zullen trachten dagelijks een update te maken met veelgestelde vragen. Deze worden in ieder geval via de website gecommuniceerd onder het kopje “veelgestelde vragen, FAQ’s”. Wij sturen no. 1 nu mee met deze mail. Mochten er nog vragen zjin, verzoeken wij u deze via helpdesk@novalis.nl te stellen onder vermelding van “vraag”. Tevens verzoeken wij u om uw Magister-mail regelmatig te controleren.

Tenslotte wijzen wij er nogmaals op hoe belangrijk het is dat leerlingen aan het werk blijven met opdrachten, oefeningen en ander huiswerk. Ook is het belangrijk dat u als ouders/verzorgers helpt bij het volgen van het programma. We vertrouwen erop dat u uw zoon of dochter blijft stimuleren om zich in te zetten voor school.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan brengen wij jullie hierover uiteraard op de hoogte.
Met vriendelijke groet,

Marijke Vermeer,
Rector.

Download hier het FAQs bestand (vragen en antwoorden over het corona-virus en de aanpak van het Novalis College) van 16 maart 2020 in PDF formaat.

 

Update 15 maart

Naar aanleiding van de diverse ontwikkelingen, zowel binnen de school als landelijk, delen wij leerlingen en ouders mede, dat met ingang van morgen alle geplande schoolactiviteiten tot 6 april a.s. worden afgelast.
In de persconferentie vanmiddag, van onder meer de minister van onderwijs, Arie Slob, is dit als algemeen geldende maatregel afgekondigd. Wel is daarbij aangegeven, dat de scholen de leerlingen die in dit schooljaar eindexamen gaan doen ook in deze periode optimaal zullen begeleiden in het voorbereidingstraject.
In de komende week zal de regering hiervoor de kaders en uitgangspunten geven. Wij zullen de betreffende leerlingen over onze uitwerking daarvan binnenkort nader berichten.

Daarnaast zullen we de leerlingen opvangen die vanwege de specifieke werkzaamheden van hun ouders niet thuis opgevangen kunnen worden. Dit betreft kinderen van ouders die werken in de voor deze crisissituatie “cruciale” beroepen. Zie hiervoor de lijst op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen.
De inrichting en organisatie van de opvang is nog niet geheel gereed, wij verzoeken de mensen die het betreft, als het enigszins mogelijk is, er morgen nog geen gebruik van te maken. Morgenmiddag volgt van ons nadere informatie hierover.

In de komende dagen onderzoeken wij de mogelijkheden om de leerlingen op een verantwoorde wijze thuis aan schoolzaken te laten werken. Daarvoor hebben wij ondersteuning van de ICT-afdeling van onze scholengemeenschap en diverse externe partijen.

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Mw. Vermeer,
Rector.

| Terug

Archief